ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  32,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,042 6.31
เตี้ย  1,151 3.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,813 8.70
ผอมและเตี้ย  642 1.99
อ้วนและเตี้ย  457 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,235 78.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $