ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,589 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,337 9.12
เตี้ย  2,285 6.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,882 7.88
ผอมและเตี้ย  1,772 4.84
อ้วนและเตี้ย  1,383 3.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,930 68.14 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $