ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  35,716 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,121 5.94
เตี้ย  1,042 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,545 7.13
ผอมและเตี้ย  861 2.41
อ้วนและเตี้ย  451 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,696 80.34 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $