ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  35,781 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,419 6.76
เตี้ย  1,150 3.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,592 7.24
ผอมและเตี้ย  1,006 2.81
อ้วนและเตี้ย  550 1.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,064 78.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $