ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  35,862 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,048 8.50
เตี้ย  1,835 5.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,626 7.32
ผอมและเตี้ย  1,012 2.82
อ้วนและเตี้ย  824 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,517 73.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $