ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,372 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,465 6.78
เตี้ย  1,502 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,436 6.70
ผอมและเตี้ย  1,133 3.12
อ้วนและเตี้ย  792 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,044 77.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $