ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  34,879 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,234 6.41
เตี้ย  1,089 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,648 7.59
ผอมและเตี้ย  835 2.39
อ้วนและเตี้ย  446 1.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,627 79.21 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $