ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  36,702 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,353 9.14
เตี้ย  2,075 5.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,666 7.26
ผอมและเตี้ย  1,461 3.98
อ้วนและเตี้ย  862 2.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,285 71.62 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $