ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,254 6.72
เตี้ย  618 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,903 10.20
ผอมและเตี้ย  456 2.44
อ้วนและเตี้ย  586 3.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,846 74.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $