ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,317 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,579 8.17
เตี้ย  745 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,722 8.91
ผอมและเตี้ย  596 3.09
อ้วนและเตี้ย  490 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,185 73.43 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $