ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,509 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,630 8.81
เตี้ย  888 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,599 8.64
ผอมและเตี้ย  637 3.44
อ้วนและเตี้ย  611 3.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,144 71.01 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $