ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,936 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,616 8.53
เตี้ย  926 4.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,695 8.95
ผอมและเตี้ย  580 3.06
อ้วนและเตี้ย  674 3.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,445 71.00 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $