ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,772 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,393 7.84
เตี้ย  608 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,906 10.72
ผอมและเตี้ย  461 2.59
อ้วนและเตี้ย  371 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,033 73.33 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $