ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,958 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,598 8.43
เตี้ย  1,017 5.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,545 8.15
ผอมและเตี้ย  858 4.53
อ้วนและเตี้ย  646 3.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,294 70.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $