ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,943 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,274 7.10
เตี้ย  688 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,436 8.00
ผอมและเตี้ย  369 2.06
อ้วนและเตี้ย  238 1.33
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,938 77.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $