ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  5,960 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  604 10.13
เตี้ย  248 4.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  544 9.13
ผอมและเตี้ย  110 1.85
อ้วนและเตี้ย  34 0.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,420 74.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $