ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,574 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,551 7.92
เตี้ย  825 4.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,688 8.62
ผอมและเตี้ย  443 2.26
อ้วนและเตี้ย  243 1.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,824 75.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $