ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  27,999 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,914 10.41
เตี้ย  1,601 5.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,505 8.95
ผอมและเตี้ย  952 3.40
อ้วนและเตี้ย  623 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,404 69.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $