ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,720 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,518 10.19
เตี้ย  1,299 5.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,249 9.10
ผอมและเตี้ย  816 3.30
อ้วนและเตี้ย  348 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,490 70.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $