ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  22,970 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,060 8.97
เตี้ย  1,122 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,959 8.53
ผอมและเตี้ย  711 3.10
อ้วนและเตี้ย  361 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,757 72.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $