ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  25,579 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,252 8.80
เตี้ย  1,261 4.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,182 8.53
ผอมและเตี้ย  521 2.04
อ้วนและเตี้ย  412 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,951 74.09 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $