ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  23,576 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,908 8.09
เตี้ย  927 3.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,292 9.72
ผอมและเตี้ย  522 2.21
อ้วนและเตี้ย  610 2.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,317 73.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $