ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,081 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  983 5.15
เตี้ย  581 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,186 6.22
ผอมและเตี้ย  343 1.80
อ้วนและเตี้ย  269 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,719 82.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $