ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,800 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  957 5.09
เตี้ย  622 3.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,156 6.15
ผอมและเตี้ย  357 1.90
อ้วนและเตี้ย  237 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,471 82.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $