ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,048 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,148 6.03
เตี้ย  735 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,229 6.45
ผอมและเตี้ย  444 2.33
อ้วนและเตี้ย  258 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,234 79.98 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $