ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,203 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  926 4.82
เตี้ย  671 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,158 6.03
ผอมและเตี้ย  440 2.29
อ้วนและเตี้ย  383 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,625 81.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $