ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  18,633 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,079 5.79
เตี้ย  659 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,251 6.71
ผอมและเตี้ย  368 1.97
อ้วนและเตี้ย  258 1.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,018 80.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $