ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,446 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,355 6.97
เตี้ย  837 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,284 6.60
ผอมและเตี้ย  646 3.32
อ้วนและเตี้ย  513 2.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,811 76.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $