ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,799 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,122 4.35
เตี้ย  741 2.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,953 7.57
ผอมและเตี้ย  316 1.22
อ้วนและเตี้ย  193 0.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,474 83.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $