ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,777 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,146 4.45
เตี้ย  810 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,976 7.67
ผอมและเตี้ย  396 1.54
อ้วนและเตี้ย  206 0.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,243 82.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $