ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,791 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,477 5.73
เตี้ย  933 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,114 8.20
ผอมและเตี้ย  492 1.91
อ้วนและเตี้ย  253 0.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,522 79.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $