ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  26,194 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,238 4.73
เตี้ย  846 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,037 7.78
ผอมและเตี้ย  381 1.45
อ้วนและเตี้ย  276 1.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,416 81.76 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $