ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  26,459 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,257 4.75
เตี้ย  753 2.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,661 10.06
ผอมและเตี้ย  411 1.55
อ้วนและเตี้ย  299 1.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,078 79.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $