ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  26,570 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,690 6.36
เตี้ย  1,097 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,243 8.44
ผอมและเตี้ย  753 2.83
อ้วนและเตี้ย  426 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,361 76.63 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $