ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  778 5.75
เตี้ย  527 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,176 8.70
ผอมและเตี้ย  335 2.48
อ้วนและเตี้ย  278 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,425 77.11 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $