ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,493 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  886 6.57
เตี้ย  621 4.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,133 8.40
ผอมและเตี้ย  377 2.79
อ้วนและเตี้ย  246 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,230 75.82 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $