ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,300 9.58
เตี้ย  718 5.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,132 8.34
ผอมและเตี้ย  358 2.64
อ้วนและเตี้ย  322 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,743 71.78 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $