ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,729 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  999 7.28
เตี้ย  569 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,152 8.39
ผอมและเตี้ย  300 2.19
อ้วนและเตี้ย  231 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,478 76.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $