ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  12,996 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  819 6.30
เตี้ย  475 3.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,411 10.86
ผอมและเตี้ย  435 3.35
อ้วนและเตี้ย  177 1.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,679 74.48 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $