ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,866 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,156 8.34
เตี้ย  897 6.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,214 8.76
ผอมและเตี้ย  601 4.33
อ้วนและเตี้ย  296 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,702 69.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $