ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,150 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,076 6.27
เตี้ย  465 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,043 11.91
ผอมและเตี้ย  245 1.43
อ้วนและเตี้ย  255 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,066 76.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $