ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,085 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,204 7.05
เตี้ย  612 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,009 11.76
ผอมและเตี้ย  425 2.49
อ้วนและเตี้ย  330 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,505 73.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $