ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,862 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,215 7.21
เตี้ย  667 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,731 10.27
ผอมและเตี้ย  488 2.89
อ้วนและเตี้ย  429 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,332 73.13 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $