ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,064 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,267 7.42
เตี้ย  653 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,913 11.21
ผอมและเตี้ย  430 2.52
อ้วนและเตี้ย  324 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,477 73.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $