ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,130 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  976 5.70
เตี้ย  585 3.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,780 10.39
ผอมและเตี้ย  417 2.43
อ้วนและเตี้ย  390 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,982 75.79 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $