ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,228 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,215 7.05
เตี้ย  611 3.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,084 12.10
ผอมและเตี้ย  403 2.34
อ้วนและเตี้ย  356 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,559 72.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $