ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,199 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,457 8.47
เตี้ย  804 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,804 10.49
ผอมและเตี้ย  648 3.77
อ้วนและเตี้ย  565 3.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,921 69.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $