ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,870 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  601 3.56
เตี้ย  351 2.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,464 8.68
ผอมและเตี้ย  183 1.08
อ้วนและเตี้ย  189 1.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,082 83.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $