ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,021 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  834 4.90
เตี้ย  487 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,601 9.41
ผอมและเตี้ย  206 1.21
อ้วนและเตี้ย  101 0.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,792 81.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $