ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,897 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,012 5.99
เตี้ย  657 3.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,705 10.09
ผอมและเตี้ย  180 1.07
อ้วนและเตี้ย  187 1.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,156 77.86 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $