ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,516 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  594 3.39
เตี้ย  454 2.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,181 6.74
ผอมและเตี้ย  248 1.42
อ้วนและเตี้ย  407 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,632 83.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $