ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  16,579 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  724 4.37
เตี้ย  353 2.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,510 9.11
ผอมและเตี้ย  182 1.10
อ้วนและเตี้ย  206 1.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,604 82.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $