ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  17,573 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  951 5.41
เตี้ย  780 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,605 9.13
ผอมและเตี้ย  606 3.45
อ้วนและเตี้ย  441 2.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,190 75.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $